Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Đồng Nai Tuyển Dụng Công Chức 2016, Thông Báo Về Việc Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2016

-
thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và những cơ quan lại thi hành dân sự năm 2021
*
In bài viết
*
*
*
*

0251.3941642 ​
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
hưởng trọn ứng tuần lễ áo dài vn
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 2019/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 14 mon 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ công cụ Tổ chức tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ điều khoản sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của quy định Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và nguyên tắc Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ lý lẽ Cán bộ, công chức ngày13 mon 11 năm 2008; khí cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của qui định Cán bộ, côngchức và vẻ ngoài Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng một năm 2020 của
Chính phủ phép tắc về tuyển dụng, sử dụng và quảnlý công chức;

Căn cứ Thông bốn số 06/2020/TT-BNVngày 02 mon 12 năm 2020 của cục trưởng bộ Nội vụ phát hành quy chế tổ chức triển khai thituyển, xét tuyển côngchức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặcxét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển chọn công chức, viên chức, thi nângngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức;

Căn cứ Thông tứ số 228/2016/TT-BTC ngày 11 mon 11 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính quy định nấc thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng côngchức, viên chức;

Theo ý kiến đề nghị của người đứng đầu Sở Nội vụtại Tờ trình số 2504/TTr-SNV ngày thứ 3 tháng 6 năm2021.

Bạn đang xem: Đồng nai tuyển dụng công chức 2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ban hành kèm theo quyết định này kế hoạch tuyển dụngcông chức năm 2021.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho người có quyền lực cao Sở Nội vụ tham mưu
Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức; làm cho Thườngtrực Hội đồng tuyển chọn dụng với phối phù hợp với thành viên Hội đồng tuyển dụng công chứcvà các cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan tổ chức tiến hành các ngôn từ của Kế hoạchtuyển dụng công chức năm 2021 theo đúng những quy định hiện tại hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày cam kết banhành.

Điều 4. Chánh văn phòng công sở Ủy ban dân chúng tỉnh, người có quyền lực cao Sở
Nội vụ, Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh, chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố phụ trách thi hành đưa ra quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 4; - chủ tịch, các PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - Ban tổ chức triển khai Tỉnh ủy; - Công an tỉnh; - các Sở; ban, ngành thuộc ubnd tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Đài phân phát thanh cùng Truyền hình Đồng Nai; - Báo Đồng Nai; - Đài PTTH Đồng Nai; - Điện lực Đồng Nai; - Sở Nội vụ; - Chánh, Phó CVP.UBND tỉnh (KGVX); - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH Cao Tiến Dũng

KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 14 mon 6 năm 2021 của quản trị UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mụcđích

Tuyển dụng công chức vào thao tác tạicác sở, ban, ngành; UBND những huyện, tp (sau trên đây gọi thông thường là cơ quanhành chính nhà nước) ở trong tỉnh bảo đảm an toàn chất lượng, đúng tổ chức cơ cấu ngạch công chứcvà vị trí vấn đề làm, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu, nhiệm vụ quá trình được giao.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai tuyển dụng công chứcđược triển khai công khai, minh bạch, khách quan, tuyên chiến và cạnh tranh và đúng lý lẽ củapháp luật.

- tuyển chọn dụng công chức nên căn cứvào yêu thương cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và tiêu chí biên chế công chức đã được
UBND tỉnh giao.

II. BIÊN CHẾ ĐƯỢCGIAO, BIÊN CHẾ CHƯA SỬ DỤNG, SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ CẦN TUYỂN, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Biên chế được giao

Tổng biên chế công chức được phân bổtrong những cơ quan liêu hành thiết yếu nhà nước năm 2021: 3.0331.

2. Biên chế không sử dụng

3. Con số biên chế cần tuyển

4. Hiệ tượng tuyển dụng: Thi tuyển

III. ĐIỀU KIỆNĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN trong TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đk dự tuyển côngchức

Theo điều khoản tại Điều 4 Nghị định số138/2020/NĐ-CP ngày 27 mon 11 năm 2020 của chủ yếu phủ.

2. Đối tượng ưu tiên vào tuyển dụngcông chức

Theo hình thức tại Điều 5 Nghị định số138/2020/NĐ-CP ngày 27 mon 11 năm 2020 của chính phủ.

3. Lệ chi phí dự tuyển

- dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thísinh.

- trường đoản cú 100 mang đến dưới 500 thí sinh:400.000 đồng/thí sinh.

- tự 500 sỹ tử trở lên: 300.000 đồng/thísinh.

b) sau thời điểm có hiệu quả thẩm định Phiếuđăng cam kết dự tuyển, trường hòa hợp thí sinh không đủ đk dự tuyển thì vẫn đượchoàn trả giá thành dự tuyển, trường vừa lòng thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tuy nhiên không dựthi thì sẽ không còn được trả lại lại phí dự tuyển.

c) ngân sách đầu tư tổ chức thi tuyển công chứcnăm 2021 được bỏ ra từ thu nhập lệ mức giá dự tuyển của những thí sinh và nguồn kinhphí Ủy ban nhân dân tỉnh giao mang đến Sở Nội vụ để tổ chức kỳ tuyển chọn dụng công chứcnăm 2021.

III. NỘI DUNG,HÌNH THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN trong KỲ THI TUYỂNCÔNG CHỨC

1. Nội dung, hình thức thi tuyển công chức

Thi tuyển công chức được thực hiệntheo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi kiểm soát kiến thức,năng lực chung

a) vẻ ngoài thi: thi trắc nghiệmtrên sản phẩm vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm không có phầnthi tin học.

b) ngôn từ thi có 02 phần, thờigian thi như sau:

- Phần I: kiến thức và kỹ năng chung, 60 câu hỏi hiểu biết thông thường về khối hệ thống chính trị, tổchức máy bộ của Đảng, công ty nước, các tổ chức chính trị - thôn hội; làm chủ hànhchính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức không giống để nhận xét năng lực.Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: nước ngoài ngữ (tiếng Anh), 30câu hỏi theo yêu mong của vị trí bài toán làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối vớicác trường thích hợp sau:

- bao gồm bằng tốt nghiệp chăm ngành ngoạingữ cùng chuyên môn đào tạo hoặc ở chuyên môn đào tạo cao hơn nữa so với chuyên môn đào tạochuyên môn, nhiệm vụ theo yêu mong của vị trí bài toán làm dự tuyển.

- gồm bằng giỏi nghiệp cùng trình độđào chế tác hoặc ở trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo siêng môn,nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển bởi cơ sở giáo dục và đào tạo nướcngoài cấp và được thừa nhận tại vn theo quy định.

- Có chứng từ tiếng dân tộc bản địa thiểu sốhoặc là người dân tộc bản địa thiểu số, trong trường hòa hợp dự tuyển vào công chức côngtác ngơi nghỉ vùng dân tộc thiểu số.

d) tác dụng thivòng 1 được khẳng định theo số câu trả lời đúng mang lại từng phần thi quy định tại điểmb khoản này, nếu vấn đáp đúng từ một nửa số thắc mắc trở lên mang đến từng phần tranh tài thìngười dự tuyển chọn được thi tiếp vòng 2; không phúc khảo đối với kết quả thi vòng1.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụchuyên ngành

a) hiệ tượng thi: viết

b) văn bản thi: kiểm tra kỹ năng vềchủ trương, đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật về ngành, nghành tuyểndụng; khả năng thực xây cất vụ của người dự tuyển chọn theo yêu cầu của địa điểm việclàm phải tuyển.

c) thời gian thi: 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

2. Cách xác định người trúng tuyểntrong kỳ thi tuyển công chức

Theo công cụ tại Điều 9 Nghị định số138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của bao gồm phủ.

IV. QUY TRÌNH THỰCHIỆN

1. Công tác chuẩn bị tổ chức triểnkhai chiến lược thi tuyển

- Tổng hòa hợp nhu cầutuyển dụng công chức những cơ quan, đơn vị;

- ban hành kế hoạch tuyển dụng.

2. Thông báo yêu cầu tuyển dụng

a) Giao Sở Nội vụ kết hợp các cơquan, đơn vị chức năng có tương quan thông báo công khai minh bạch việc tuyển dụng công chức năm2021 bên trên phương tiện tin tức đại chúng; bên cạnh đó đăng thiết lập trên Cổng thôngtin năng lượng điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở thao tác của Sở
Nội vụ và những cơ quan gồm chỉ tiêu tuyển dụng công chức.

b) Nội dung thông báo theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

3. đón nhận Phiếu đk dự tuyểncông chức

Chính phủ) tại địa điểm chào đón Phiếu đk dự tuyển.

- Thời hạn thừa nhận Phiếu đk dự tuyểnlà 30 ngày tính từ lúc ngày thông tin tuyển dụng công khai trênphương tiện tin tức đại chúng; bên trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

- Giao Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp
Phiếu đk dự tuyển;

4. Ra đời Hội đồng tuyển chọn dụngcông chức, Ban đo lường và những Ban góp việc

- quản trị UBND tỉnh phát hành quyết địnhthành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, Ban giám sát kỳ thi;

- Hội đồng tuyển dụng công chức thànhlập các Ban góp việc, gồm: Ban bình chọn Phiếu đk dự tuyển, Ban đề thi,Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Tổ Thư cam kết giúp việc Hội đồng.

- Không bố trí những người có quan hệlà cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bạn dự tuyển chọn hoặc củabên bà xã (chồng) của fan dự tuyển; vợ hoặc chồng, nhỏ đẻ hoặc con nuôi của ngườidự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn giải pháp xử lý kỷ luật pháp hoặc đang thi hànhquyết định kỷ cách thức làm member Hội đồng tuyển chọn dụng, thành viên những bộ phậngiúp việc của Hội đồng tuyển dụng.

5. Thông báo danh sách tín đồ đăngký dự tuyển đủ điều kiện, không được điều kiện dự thi

- muộn nhất sau 05 ngày thao tác kể từngày ra đời Hội đồng tuyển chọn dụng, quản trị Hội đồng tuyển chọn dụng quyết địnhthành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra các điều khiếu nại của ngườidự tuyển.

- ngôi trường hợp bạn dự tuyển không đápứng điều kiện dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày xong xuôi kiểmtra Phiếu đk dự tuyển, Hội đồng tuyển chọn dụng có nhiệm vụ gửi thông báo bằngvăn bản tới người đăng ký dự tuyển theo thông tin được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển chọn đãđăng ký.

Xem thêm: Thông Tin Công Ty Sữa Idp Tuyển Dụng Tháng 02/2023, Công Ty Cp Sữa Quốc Tế Idp

6. Tổ chức thi tuyển, chấm thi và chào làng kết quả

- Hội đồng tuyển dụng công chức côngbố danh mục, tài liệu lí giải ôn tập; tổ chức triển khai hướng dẫn một trong những nội dung liênquan đến kỳ thi, thu tiền phí dự thi.

- Hội đồng tuyển dụng thông tin danhsách và tập trung thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thờiđăng mua trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng tin tức điện tử với niêm yếtcông khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ. Muộn nhất 15 ngày kể từ ngày thôngbáo triệu tập thí sinh được tham gia vòng 1, Hội đồng tuyển chọn dụng cần tiến hànhtổ chức thi vòng 1.

- hiệu quả thi vòng 1 được thông báocho sỹ tử biết ngay sau khoản thời gian làm bài bác thi trên sản phẩm vi tính; không tiến hành việcphúc khảo đối với công dụng thi vòng một trên lắp thêm vi tính.

- chậm nhất 05 ngày làm việc kể từngày ngừng việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tạo danh sách vàthông báo triệu tập thí sinh đủ đk dự thi vòng 2, đôi khi đăng tảitrên trang thông tin điện tử cùng niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở thao tác làm việc của Sở Nộivụ.

- muộn nhất 15 ngày kể từ ngày thôngbáo tập trung thí sinh được tham gia vòng 2, Hội đồng tuyển chọn dụng bắt buộc tiến hànhtổ chức thi vòng 2.

- muộn nhất 15 ngày tính từ lúc ngày kếtthúc thi vòng eo phải chấm dứt việc chấm thi vòng 2.

- chậm nhất 05 ngày thao tác làm việc kể từngày hoàn thành việc chấm thi vòng eo thon phải công bố kết trái thi nhằm thí sinh dự thibiết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngàycông bố tác dụng thi trên trang tin tức điện tử của Sở Nội vụ.

Trường thích hợp có solo phúc khảo thì chậmnhất 15 ngày tính từ lúc ngày hết thời hạn nhận đối kháng phúc khảo phải xong việc chấmphúc khảo và ra mắt kết quả chấm phúc khảo nhằm thí sinh dự thi được biết.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trongquá trình tổ chức triển khai chấm thi, quản trị Hội đồng tuyển chọn dụng quyết định kéo dãn thờihạn thực hiện các các bước quy định tại đặc điểm đó nhưng tổng thời gian kéo dàikhông quá 15 ngày.

7. Thông báo công dụng trúng tuyển

- căn cứ vào kết quả chấm thi, chấmphúc khảo (nếu có), Hội đồng tuyển dụng công chức báo cáo,trình chủ tịch UBND tỉnh giấc phê duyệt tác dụng tuyển dụng.

- trong thời hạn 10 ngày tính từ lúc ngàycó đưa ra quyết định phê duyệt tác dụng tuyển dụng, Hội đồng tuyển chọn dụng cần thông báocông khai trên Trang tin tức điện tử của Sở Nội vụ với gửi thông tin công nhậnkết trái trúng tuyển bởi văn bạn dạng tới tín đồ dự tuyển chọn theo địachỉ mà tín đồ dự tuyển sẽ đăng ký. Nội dung thông tin phảighi rõ thời hạn bạn trúng tuyển mang lại cơ quan tất cả thẩm quyền tuyển dụng nhằm hoànthiện làm hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

8. Hoàn thành hồ sơ tuyển chọn dụng

- trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàynhận được thông báo tác dụng trúng tuyển, bạn trúng tuyển cần đến Sở Nội vụ đểhoàn thiện làm hồ sơ tuyển dụng. Làm hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

+ bản sao văn bằng, chứng từ theoyêu cầu của vị trí câu hỏi làm dự tuyển, triệu chứng nhận đối tượng người dùng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp fan trúng tuyển tất cả bằng giỏi nghiệp trình độ đã chuẩn chỉnh đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theoquy định mà tương xứng với yêu ước của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộpchứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người trúng tuyển chọn được miễnphần thi nước ngoài ngữ hoặc tin học biện pháp tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thìkhông yêu cầu nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Phiếu lý lịch tư pháp vì chưng cơ quan liêu cóthẩm quyền cấp.

- trường hợp bạn trúng tuyển khônghoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo vẻ ngoài hoặc tất cả hành vi gian lậu trong việckê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bịphát hiện thực hiện văn bằng, hội chứng chỉ, chứng nhận khôngđúng điều khoản để gia nhập dự tuyển chọn thì chủ tịch UBND tỉnhra đưa ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hòa hợp người đăng ký dự tuyển cóhành vi ăn gian trong việc kê khai Phiếu đk dự tuyển hoặc áp dụng văn bằng,chứng chỉ, chứng nhận không đúng luật để thâm nhập dự tuyển thì Sở Nội vụthông báo công khai trên trang tin tức điện tử cùng không chào đón Phiếu đăngký dự tuyển vào một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

9. Ra quyết định tuyển dụng cùng nhậnviệc

- chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ngườitrúng tuyển hoàn thành hồ sơ tuyển chọn dụng, Sở Nội vụ ra đưa ra quyết định tuyển dụng vàgửi đưa ra quyết định tới tín đồ trúng tuyển chọn theo showroom đã đăng ký.

- trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàynhận được đưa ra quyết định tuyển dụng, fan được tuyển dụng vào công chức buộc phải đếncơ quan dấn việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng phép tắc thời hạn kháchoặc được cơ quan tất cả thẩm quyền tuyển chọn dụng công chức gật đầu gia hạn.

- trường hợp tín đồ được tuyển dụngvào công chức không đến nhận bài toán trong thời hạn qui định thì hủy bỏ quyết địnhtuyển dụng.

- chủ tịch UBND tỉnh lưu ý quyết địnhviệc trúng tuyển so với người dự tuyển chọn có công dụng tuyển dụng thấp hơn liền kềso với hiệu quả tuyển dụng của fan trúng tuyển đã trở nên hủy bỏ hiệu quả trúng tuyển.

Trường hợp gồm từ 02 tín đồ trở lên cókết quả tuyển dụng tốt hơn liền kề mà bằng nhau thì chủ tịch UBND tỉnh quyết địnhngười trúng tuyển theo câu chữ tại khoản 2 Mục III Kế hoạchnày.

V. THỜI GIAN, ĐỊAĐIỂM THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức thi: Dự kiến trong thời điểm tháng 9/2021 (Tùy thực trạng thực tế sẽ sở hữu thông báo thờigian tổ chức thi núm thể)

2. Địa điểm tổ chức thi: tại tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

VI. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Hội đồng tuyển chọn dụng công chức

- Hội đồng tuyển chọn dụng công chức cótrách nhiệm giúp ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác thi tuyển công chức vàolàm việc tại những cơ quan hành thiết yếu nhà nước đảm bảo theo chiến lược và đúng quyđịnh của pháp luật; tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh đưa ra quyết định phê duyệt công dụng kỳ thi.

2. Sở Nội vụ

a) Tham mưu, trình quản trị UBND tỉnhquyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn dụng công chức, Ban đo lường kỳ thi; đồngthời là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển chọn dụng công chức;

- sau khoản thời gian có đưa ra quyết định phê chăm nom kếtquả tuyển dụng của ubnd tỉnh, thực hiện việc kiểm tra, so sánh hồ sơ thí sinhtrúng tuyển và ban hành quyết định tuyển chọn dụng, xếp lương đối với các thí sinh đủđiều kiện.

b) tư vấn trình quản trị Ủy bannhân dân tỉnh các nội dung sau:

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyểndụng công chức cùng Ban tính toán kỳ tuyển chọn dụng công chức.

- đưa ra quyết định danh sách thí sinh đủ điềukiện tham dự kỳ tuyển chọn dụng sau khoản thời gian Hội đồng tuyển chọn dụng report kết quả kiểm tra
Phiếu đk dự tuyển.

- quyết định tổ chức kỳ tuyển chọn dụngcông chức năm 2021.

- quyết định phê duyệt tác dụng tuyểndụng công chức.

c) chỉ đạo thực hiện chào đón và tổnghợp Phiếu đăng ký dự tuyển của các cơ quan tất cả chỉ tiêu tuyển dụng.

d) phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng cóliên quan liêu để sẵn sàng các các đại lý vật chất, trang thiết bị giao hàng tổ chức kỳ tuyểndụng.

đ) triển khai việc kiểm tra, đối chiếuhồ sơ sỹ tử trúng tuyển chọn và ban hành quyết định tuyển chọn dụng, xếp lương đối vớicác thí sinh đầy đủ điều kiện.

e) Trong quá trình triển khai thực hiện,nếu có điều chỉnh về chỉ tiêu tuyển dụng hoặc có vụ việc phát sinh, chủ tịch
UBND thức giấc giao mang đến Giám đốc Sở Nội vụ ban hành văn bạn dạng để hướng dẫn thực hiện,đồng thời report Chủ tịch ubnd tỉnh biết.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn, phối kết hợp Sở Nội vụ việc lậpdự toán tởm phí, tổ chức cấp phát ngân sách đầu tư và quyết toán kinh phí tổ chức kỳthi theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành, ubnd cáchuyện, thị làng mạc Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Chịu nhiệm vụ phối phù hợp với Hội đồngtuyển dụng công chức, Sở Nội vụ triển khai triển khai các nội dung công việc thuộclĩnh vực trình độ chuyên môn của ngành theo đề nghị của Hội đồng tuyển chọn dụng công chức và
Sở Nội vụ, ví dụ như: cử công chức tham gia những Ban giúpviệc của Hội đồng tuyển chọn dụng, cung ứng danh mục tư liệu thuộc nghành chuyênmôn của ngành, những công tác có liên quan nhằm đảm bảo kỳ thi được tổ chức hiệuquả và theo đúng quy định pháp luật.

5. Báo Đồng Nai, Đài vạc thanh và
Truyền hình Đồng Nai

Có trách nhiệm thông báo Kế hoạch tuyểndụng công chức năm 2021 trên Báo, Đài (ít tuyệt nhất một lần) kể từ ngày phát hành Kếhoạch này.

6. Công an tỉnh

Bảo đảm công tác bình yên trật từ vàthực hiện những nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi tuyển chọn dụng công chức năm 2021 theoquy định.

7. Sở Y tế

Cử công chức, viên chức gia nhập thựchiện những biện pháp phòng, phòng dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức kỳ thituyển công chức năm 2021.

Chỉ đạo năng lượng điện lực thành phố Biên Hòa bảođảm nguồn điện nối tiếp trong các ngày ra mắt kỳ thi tuyển công chức năm2021.

Trên đó là Kế hoạch tuyển chọn dụng côngchức năm 2021, đề nghị những cơ quan, đơn vị triển khai triển khai nghiêm túc, bảođảm theo luật pháp của pháp luật. Trong quy trình thực hiện, ví như có vụ việc phátsinh, vướng mắc, các cơ quan, đối kháng vị report UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) nhằm xemxét, xử lý./.

PHỤ LỤC

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021(Ban hành kèm theo quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 của chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Đơn vị

Số lượng nên tuyển

Trình độ CM

Tên ngạch công chức dự thi

Mã ngạch công chức dự thi

Yêu mong khác

Ghi chú

Tổng

Vị trí có tác dụng việc

Phòng, ban

Ngành đề xuất tuyển

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

5

1

Chuyên viên tổng hợp phần tử công nghệ thông tin

Văn chống HĐND-UBND

Thạc sĩ cai quản trị khiếp doanh, Kỹ sư technology thông tin, cử nhân Luật

Đại học, Thạc sĩ

Chuyên viên

01.003

1

Bộ phận tài thiết yếu tổng hợp - Văn thư, cai quản trị

Văn phòng HĐND-UBND

Tài thiết yếu kế toán, cn Luật

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý xây dựng

Phòng làm chủ đô thị

Kỹ sư xây dựng

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý Y tế cơ sở, Y tế dự phòng

Phòng Y tế

Bác sĩ (BSĐK, BSGĐ, YTCC)

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình

Phòng Y tế

Bác sĩ (BSĐK, BSGĐ, YTCC)

Đại học

Chuyên viên

01.003

2

UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

12

1

Chuyên viên theo dõi nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, khu đất đai, môi trường

Văn chống HĐND-UBND

Kỹ thuật môi trường

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Chuyên viên theo dõi nghành nghề văn hóa làng mạc hội

Văn chống HĐND-UBND

Văn hóa

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

Phòng Lao hễ - yêu mến binh cùng Xã hội

Luật, Hành chính, Lao đụng xã hội

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Chuyên viên phụ trách công nghệ công nghệ

Phòng kinh tế

Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực quy hoạch đô thị

Phòng làm chủ đô thị

Kiến trúc sư, hoặc kỹ sư Quy hoạch

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Chuyên viên phụ trách nghành nghề giao thông

Phòng làm chủ đô thị

Kỹ sư mong đường

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Chuyên viên phụ trách nghành xây dựng

Phòng làm chủ đô thị

Kỹ sư xây dựng

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực làm chủ đô thị

Phòng cai quản đô thị

Cử nhân thống trị đô thị

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Chuyên viên phụ trách nghành điện

Phòng làm chủ đô thị

Kỹ sư điện

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Chuyên viên phụ trách tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Phòng tư pháp

Luật

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Chuyên viên phụ trách văn hóa truyền thống và gia đình

Phòng văn hóa truyền thống và Thông tin

Quản lý văn hóa, thôn hội học, văn hóa truyền thống học, công tác xã hội

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Chuyên viên phụ trách công tác tiếp dân, xử lý khiếu nề hà tố cáo, phòng chống tham nhũng

Thanh tra

Luật

Đại học

Chuyên viên

01.003

3

UBND HUYỆN CẨM MỸ

8

1

Vệ sinh bình an thực phẩm

Phòng Y tế

Y, Dược hoặc các chuyên ngành trực thuộc khối sức khỏe

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý hành nghề Y, Dược bốn nhân

Phòng Y tế

Y, Dược hoặc những chuyên ngành ở trong khối sức khỏe

Đại học

Chuyên viên

01.003

2

Phụ trách nghành nghề giao thông

Phòng kinh tế tài chính và Hạ tầng

Kỹ sư xây dựng ước đường, kỹ thuật công trình xây dựng giao thông

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý khu đất đai, kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường, làm chủ môi trường

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Phụ trách theo dõi thi hành pháp luật, chứng thực, bồi hoàn nhà nước

Phòng tứ pháp

Cử nhân Luật

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Phụ trách công tác cai quản văn hóa

Phòng văn hóa và Thông tin

Quản lý Văn hóa

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Phụ trách công tác tôn giáo

Phòng Nội vụ

Cử nhân Luật, Hành chính, các ngành buôn bản hội

Đại học

Chuyên viên

01.003

4

UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN

5

1

Quản lý planer và đầu tư

Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch

Kỹ sư xây dựng

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý chăn nuôi

Phòng nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn

Kỹ sư chăn nuôi và, chưng sĩ thú y

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý yêu mến mại

Phòng tài chính và Hạ tầng

Quản trị khiếp doanh, ghê tế

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý xây dựng

Phòng kinh tế tài chính và Hạ tầng

Xây dựng dân dụng và công nghiệp, quy hướng và thống trị đô thị

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Phụ trách công nghệ thông tin

Văn phòng HĐND-UBND

Công nghệ thông tin

Đại học

Chuyên viên

01.003

5

UBND HUYỆN LONG THÀNH

1

1

Quản lý quy hoạch xây dựng

Phòng làm chủ đô thị

Kiến trúc sư

Đại học

Chuyên viên

01.003

6

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH

1

1

Văn thư

Văn chống HĐND-UBND

Công nghệ thông tin, quản trị văn phòng

Cao đẳng trở lên

Văn thư trung cấp, Văn thư

02.008,

02.007

7

UBND HUYỆN TÂN PHÚ

1

1

Chuyên viên phụ trách công tác cai quản nhà nước lĩnh vực thủy lợi

Phòng nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông thôn

Kỹ sư thủy lợi

Đại học

Chuyên viên

01.003

8

UBND HUYỆN THỐNG NHẤT

5

1

Hành chủ yếu tổng hợp

Văn phòng HĐND-UBND

Quản lý đất đai

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Văn thư - lưu trữ

Văn phòng HĐND-UBND

Văn thư - lưu lại trữ

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý khu đất đai

Phòng tài nguyên - Môi trường

Quản lý khu đất đai

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý đội ngũ nhân viên công chức, viên chức

Phòng Nội vụ

Luật, hành chính

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý Tài thiết yếu - Ngân sách

Phòng Tài bao gồm - Kế hoạch

Cử nhân Kế toán

Đại học

Chuyên viên

01.003

9

UBND HUYỆN TRẢNG BOM

9

2

Hành thiết yếu tổng hợp

Văn chống HĐND-UBND

Kinh tế, công nghệ thông tin

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Văn thư - giữ trữ

Văn phòng HĐND-UBND

Văn thư - lưu lại trữ

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Công nghệ - Thông tin

Văn chống HĐND-UBND

Tin học, quản trị mạng

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Phụ trách làm chủ trật từ bỏ xây dựng

Phòng thống trị đô thị

Xây dựng

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Phụ trách công tác cai quản quy hoạch xây dựng

Phòng thống trị đô thị

Xây dựng

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Phòng phòng tệ nạn buôn bản hội

Phòng Lao rượu cồn - yêu quý binh với Xã hội

Luật, công tác xã hội

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Phụ trách cai quản Tài thiết yếu Ngân sách

Phòng Tài bao gồm Kế hoạch

Kế toán, Kiểm toán

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Khen thưởng, kỷ luật

Phòng Nội vụ

Luật, Hành chính

Đại học

Chuyên viên

01.003

10

UBND HUYỆN VĨNH CỬU

2

1

Du lịch - Văn hóa

Phòng văn hóa truyền thống và Thông tin

Du lịch, Văn hóa

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Hộ tịch, thống kê bốn pháp

Phòng tứ pháp

Luật, Hành chính

Đại học

Chuyên viên

01.003

11

UBND HUYỆN XUÂN LỘC

3

2

Hành chính tổng hợp

Văn chống HĐND-UBND

Hành chính, Luật

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp luật; tiếp cận pháp luật

Phòng bốn pháp

Luật

Đại học

Chuyên viên

01.003

12

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

3

1

Pháp chế

Văn phòng Sở

Luật; Hành chính

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Theo dõi, tổng hợp, tham vấn xử lý các dự án đầu tư chi tiêu nước ngoài

Phòng kinh tế đối ngoại

Luật, tởm tế

Đại học

Chuyên viên

01.003

Tiếng anh trình độ IELTS 7.00 hoặc tương đương

1

Thụ lý làm hồ sơ Đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng cam kết kinh doanh

Luật, kinh tế Luật, quản lí trị gớm doanh

Đại học

Chuyên viên

01.003

13

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

1

Quản lý về chính sách người gồm công

Phòng người có công

Hành chính, Luật, làng mạc hội học, công tác làm việc Xã hội, ghê tế, quản ngại trị nguồn nhân lực, công nghệ xã hội

Đại học

Kế toán viên

06.031

14

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

7

1

Quản lý dự án công trình Thủy lợi và nước sạch nông thôn

Chi viên Trồng trọt, bảo đảm an toàn thực vật cùng Thủy lợi

Thủy lợi; Kỹ thuật dự án công trình xây dựng, nghệ thuật tài nguyên nước

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý đê điều với phòng chống thiên tai

Kỹ sư công trình xây dựng

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý trồng trọt và bảo đảm an toàn thực vật

Nông học; Trồng trọt và bảo đảm an toàn thực vật; công nghệ sinh học

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Hành chính tổng hợp

Kinh tế; Tài bao gồm ngân hàng

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Văn thư

Hành chính, Luật, quản trị văn phòng, Văn thư giữ trữ

Đại học

Văn thư

02.007

1

Kiểm lâm địa bàn

Chi cục Kiểm lâm

Lâm nghiệp; Lâm học; quản lý tài nguyên rừng

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn với khen thưởng cho chương trình MTQGXDNTM

Văn phòng Điều phối chương trình phát hành Nông xã mới

Nông lâm ngư nghiệp; tởm tế

Đại học

Chuyên viên

01.003

15

SỞ NGOẠI VỤ

1

1

Thanh tra

Thanh tra Sở

Luật.

Đại học

Chuyên viên

01.003

16

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

2

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, dịch vụ cho thuê đất

Phòng Quy hoạch

Kỹ sư thống trị đất đai

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Thẩm định hồ nước sơ cấp giấy phép thăm dò, khai quật khoáng sản

Phòng khoáng sản nước, khoáng sản và đổi khác khí hậu

Khai thác mỏ

Đại học

Chuyên viên

01.003

17

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

1

Quản lý tần số vô đường điện, thông tin cơ sở

Phòng báo mạng - Xuất phiên bản - thông tin - Bưu chính

Công nghệ thông tin, Điện tử - Viễn thông

Đại học

Chuyên viên

01.003

18

SỞ TƯ PHÁP

4

1

Thanh tra; giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

Thanh tra Sở

Luật, hành chính

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý công tác làm việc bồi thường bên nước

Thanh tra Sở

Luật, hành chính

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý công tác pháp chế

Thanh tra Sở

Luật, hành chính

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Quản lý công tác làm việc xử lý phạm luật hành chính

Thanh tra Sở

Luật, hành chính

Đại học

Chuyên viên

01.003

19

SỞ XÂY DỰNG

2

1

Quản lý quy hoạch con kiến trúc

Phòng quản lý Quy hoạch kiến trúc

Kiến trúc sư

Đại học

Chuyên viên

01.003

1

Phát triển đơn vị ở

Phòng cai quản Nhà và thị trường bất cồn sản

Kiến trúc - quy hướng xây dựng, Kỹ sư Xây dựng

Đại học

Chuyên viên

01.003

20

SỞ Y TẾ